site header ksafim

univ logo

שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת אלקטרה מעליות בע"מ , כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שירות ואחזקה ל-20 מעליות אלקטרה באוניברסיטת חיפה

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: 1,0145,243 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 27.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  19.10.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת אלקטרה מעליות בע"מ הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה