site header ksafim

univ logo

במערכת הסאפ הארגונית CM- ו GM למודול , ABAP שרותי פיתוח בשפת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף), כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שרותי פיתוח בשפת ABAP למודול GM ו- CM במערכת הסאפ הארגונית

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.10.17 עד 30.9.20

היקף כספי משוער: כ-1,350,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 10.9.17

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  25.9.2017 בכתובת דוא"ל

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים

עיקרי חוות דעת להתקשרות:  בהתאם למצב העניינים בפועל חברת ג'י.אר.אס טכנולוגיות (מר גיל רשף) הינה החברה היחידה שיכולה לבצע את מהות התקשרות זו

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה