site header ksafim

univ logo

פתיחת סניף בנק בבנין הראשי באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 337/15

תאריך פרסום המכרז:  8.5.2015

מועד אחרון להגשה24.02.1 שעה 12:00 

נוסח המודעה: לצפיה במודעה מעודכנת הקש כאן

הודעות והבהרות:  לצפיה בסיכום סיור מיום 15.2.15 הקש כאן

לצפיה בהודעות ותשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום סיור הקש כאן

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: נסגר

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה