site header ksafim

univ logo

הסכם מסגרת לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 287/14

תאריך פרסום המכרז:  15.5.2015

מועד אחרון להגשה30.6.15 שעה 12:00 

נוסח המודעה

הודעות והבהרות:  לצפייה במסמך הבהרות ושינויים מיום 28.6.15 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מציעים הקש כאן

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: נסגר

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה