site header ksafim

univ logo

הצבה ותפעול מכונות אוטומטיות, למכירת שתייה ומזון באוניברסיטת חיפה ובקמפוס הנמל

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 322/15

תאריך פרסום המכרז:  26.6.15

מועד אחרון להגשה30.7.15 שעה 12:00

נוסח המודעה

הודעות והבהרות: לצפיה בהבהרה מס' 2 מיום 20.7.15 הקש כאן

בעקבות דחיית מועד הגשת ההצעות ליום ה', 30.7.2015, נדחה תוקף ערבות ההצעה לתאריך 1.12.2015

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ה' 23.7.15

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 2.7.15 הקש כאן 

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: מועד החלטה: 16.8.15 משקט בע״מ

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה