site header ksafim

univ logo

עבור בית הספר לתלמידי חו"ל , Online רכישת מערכת לרישום אלקטרוני

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "FatFish", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: רכישת מערכת לרישום אלקטרוני Online המקושרת ישירות למערכת טרנזילה הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise.

מותקנת על שרתי האוניברסיטה, ומאפשרת קיום ממשקים ישירים למערכת סאפ, לצורך ניהול מאגרי מידע אחודים.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 175,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 15.2.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם,

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  28.2.2017 בכתובת דוא"ל:

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

לפנייה כאמור יש לצרף נימוקים ומסמכים רלוונטיים.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  מערכת הניתנת כפתרון ענן וכפתרון  On Premise

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה