site header ksafim

univ logo

עבודות חפירה, דיפון, הסטת תשתיות, יסודות ופיתוח בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 336/15

תאריך פרסום המכרז: 28.8.15

מועד אחרון להגשה: 12.10.15 שעה 12:00

נוסח המודעה

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות, לשאלות  הבהרה הקש כאן

מסמכי המכרז

שם הזוכה / סטטוס: מועד החלטה: 21.10.15  אחים בן רחמים (צפון) בע"מ

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה