site header ksafim

univ logo

OTIS שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול מתוצרת

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "אלקטרה בע"מ", כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שיפוץ ושידרוג מעליות מהירות במגדל אשכול (מעליות: 6,7,8), מתוצרת OTIS.

 מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: רכישה חד פעמית

היקף כספי משוער: 1,770,000 ש"ח לכלל התקופה.

תאריך פרסום: 22.1.17

 אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים/טובין המבוקשים במלואם

:רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  2.2.2017 בכתובת דוא"ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עיקריי חוות דעת להתקשרות:  יבואנית בלעדית של היצרן של מעליות מתוצרת אוטיס

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה