site header ksafim

univ logo

שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

בכוונת אוניברסיטת חיפה להתקשר עם חברת "מת"ם חברת תעשיות מדע חיפה בע"מ" כספק יחיד.

מהות ההתקשרות: שכירת משרדים בבניין IBM, בשטח אוניברסיטת חיפה

מקור הסמכות: תקנה 3(18)

תקופת ההתקשרות: החל מיום 1.1.17 עד 31.12.2018 (כולל אופציה)

היקף כספי משוער: 1,759,643ש"ח לכלל התקופה

תאריך פרסום: 26.12.16

אדם הסבור כי קיים גוף/ארגון אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ולספק את כל השירותים המבוקשים במלואם

רשאי לפנות לאגף משק ומבנים וזאת עד ליום  3.1.2017 בכתובת דוא"ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 .עיקרי חוות הדעת להתקשרות: בשל היותו בניין שנמצא בשטח האוניברסיטה, ולכן הוא היחידי המתאים לאכלס יחידות שלה

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה