site header ksafim

univ logo

עבודות הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 392/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 10.11.16 שעה 12:00

 לצפייה במודעה הקש כאן

מסמכי המכרז:לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה במסמך א'1-מפרט טכני מיוחד הקש כאן לצפייה בנספח ב'-הוראות מוקדמות הקש כאן לצפייה בנספח ג'-רשימת תוכניות למכרז

לצפייה בנספח ד'-כתב כמויות הקש כאן לצפייה בנספח ה'-רשימת מתכננים ויועצים הקש כאן לצפייה בנספח ו'-לוח תשלומים הקש כאן

לצפייה בנספח ז'-בנייה ירוקה הקש כאן לצפייה בנספח ח'-בקרת איכות בביצוע ע"י הקבלן, במהלך ההקמה הקש כאן

לצפייה בנספח ח'1-תקופת הבדק הקש כאן לצפייה בנספח ח'2-תיאור אמצעים לבטיחות אש הקש כאן לצפייה בנספח ח'3-הנחיות אקוסטיקה הקש כאן

לצפייה בנספח ט'-הסכם משולש הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בסיכום סיור מיום 20.9.16 הקש כאן

לצפייה בנספח מעודכן להנחיות בנייה ירוקה לקבלן הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מספר 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום 31.10.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 2.11.16 הקש כאן

לצפייה בהבהרה נוספת מיום 7.11.16 הקש כאן

 

שם הזוכה:

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה