site header ksafim

univ logo

חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 271,500 ש"ח כולל מע"מ (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  10.7.16

שם ספק: רשות הטבע והגנים

נושא: התקשרות עם רשות הטבע והגנים, עבור חניית סטודנטים בחניוני פארק הכרמל

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  שימוש בשטחי הפארק השוכנים בסמיכות לאוניברסיטה לצורך חניית רכבי סטודנטים

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה