site header ksafim

univ logo

הכשרה, ניהול והפעלה של מינימרקט במתחם מעונות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 409/16

תאריך פרסום המכרז: 22.7.16

מועד אחרון להגשה: 16.8.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

 

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן, לצפייה בתרשים המינימרקט הקש כאן

מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה ליום א',  21.8.2016  שעה 12:00

שם הזוכה:

מר דורון לוי

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה