site header ksafim

univ logo

הדגמה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 380/15

תאריך פרסום המכרז: 27.11.15

מועד אחרון להגשה: 14.12.15 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 16.12.2015 שעה 12:00

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפיה בסיכום הסיור שנערך ב-3.12.15 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן 

שם הזוכה / סטטוס

מועד החלטה: 23.12.15

שמות הזוכים: 

אלעד ברק בע"מ

פיוז קבלני חשמל, תקשורת ואחזקה

אור הצפון ח.ח'טיב בע"מ

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה