site header ksafim

univ logo

משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

סוג ספק יחיד / חוץ: יחיד

סכום / מטבע: 585,000 ש״ח

תאריך פרסום: 17.01.16

שם ספק: משרד אדריכלים מנספלד-קהת בע״מ

נושא: הרחבת בנייני הפקולטה למדעי החברה

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: שמירה על הקונספט האדריכלי, הכרה עם המבנה המקורי, נגישות המשרד לתוכניות יביאו לחסכון בעלויות יקטינו את הסיכון לכשלים ולקיצור לו״ז משמעותי, שנדרש על ידי התורם

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה