site header ksafim

univ logo

יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 442,500 ש"ח (לשלוש שנים)

תאריך פרסום:  9.9.14

שם ספק: יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 

נושא: התקשרות לביצוע מחקר תדמית השוואתי 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק:  ניטור תקשורתי בכל אמצעי התקשורת

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה