site header ksafim

univ logo

 אלקטרה מעליות

סוג ספק יחיד / חוץ:  יחיד

סכום / מטבע: 1,135,632 ש"ח (לשלוש שנים) 

תאריך פרסום:  15.7.14

שם ספק:  אלקטרה מעליות

נושא: שירות ואספקת חלפים לאחזקת מעליות לסוג "אוטיס" 

עיקרי חוו״ד לבחירת הספק: יבואנית בלעדית של חב' "אוטיס" 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה