site header ksafim

Univ Logo Small

תנאי שימוש באתר ומדיניות פרטיות

 

1. מבוא

1.1 השימוש להלן בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומיועד, לפי העניין, לשני המינים כאחד.

1.2 בהיכנסך לאתר המכרזים וההתקשרויות של אוניברסיטת חיפה (להלן: "האתר" "האוניברסיטה") וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר ו/או שימוש בשירות או במידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, הנך מתחייב לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן (להלן: "תנאי השימוש").

1.3 תנאי השימוש מסדירים את השימוש באתר של כל אדם ו/או גוף שיבצע שימוש באתר ו/או במידע הכלול בו (להלן: "המשתמש") והמשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש וכי הוא מסכים ומתחייב לפעול על פיהם, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

1.4 בכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או חריגה בין תנאי השימוש לבין ההוראות המפורטות במסמכי מכרז/ים פומבי/ים שתפרסם האוניברסיטה, על תיקוניהם (להלן: "מכרז פומבי") יגברו הוראות המכרז הפומבי. בכל סתירה ו/או אי התאמה בין האתר לבין תנאי השימוש יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

1.5 האוניברסיטה רשאית מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש והמשתמש מתחייב להתעדכן בכל שינוי ו/או התאמה באתר ו/או בתנאי השימוש והוא מוותר על טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי שיעשה.

2. השירותים

2.1 האוניברסיטה תאפשר לכל משתמש המעוניין בכך להשתמש באתר ובשירותים שיוצעו במסגרתו, כפי שיתעדכנו מעת לעת (להלן: "השירותים"). השירותים כוללים:

2.1.1 פירסום מכרזים פומביים ועיון במסמכי מכרזים פומביים אותם מפרסמת האוניברסיטה באמצעות האתר;

2.1.2 פירסום מידע והודעות בקשר למכרזים פומביים;

2.1.3 פירסום מידע והודעות בקשר להתקשרויות בפטור ממכרז ובחינת קיומם של מציעים;

2.1.4 רשימות מציעים של האוניברסיטה.

2.2 האוניברסיטה אינה אחראית בשום צורה ואפן לכל נזק, תקלה, אבדן, הוצאה, תשלום שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או שבהם נשא המשתמש, בשל כל משגה, טעות, השמטה שנגרמו בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירותים. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

3. עיון המשתמש במסמכי מכרז פומבי

3.1 עיון במסמכי המכרז הפומבי יתאפשר במשרדי אגף משק ומבנים באוניברסיטה ובמקביל גם באתר. האוניברסיטה תיהיה רשאית לגבות תשלום בגין הדפסת מסמכי המכרז הפומבי במשרדיה, בתעריפים הנהוגים באוניברסיטה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

3.2 המשתמש רשאי, ללא תשלום, לעיין במסמכי מכרז פומבי המופיעים בקישורית הרלבנטית באתר, אולם לא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש לצורך הגשת הצעה למכרז הפומבי. השתתפות במכרז פומבי תתאפשר רק באמצעות מסמכי המכרז הפומבי שנרכשו במשרדי אגף רכש ומבנים באוניברסיטה.

3.3 עיון במסמכי המכרז הפומבי, בין במשרדי האוניברסיטה ובין באתר, יתאפשר במהלך תקופה שתקבע האוניברסיטה בהתאם לשיקול דעתה, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה בעניין זה.

3.4 עיון במסמכי המכרז הפומבי לא יאפשרו כשלעצמם השתתפות במכרז פומבי, וזו תתאפשר אך ורק בהתאם לתנאי המכרז הפומבי לרבות תשלום דמי השתתפות, ככל ונקבעו, במכרז הפומבי והצגת האסמכתאות הנדרשות בקשר לכך.

3.5 ייתכן וחלק ממסמכי המכרז לא יועמדו לעיון באתר, וזאת מטעמים שונים בהתאם לשיקול דעת האוניברסיטה. המשתמש מסכים כי מוטלת עליו האחריות הבלעדית לעיין בהודעה על המכרז הפומבי ולעיין ולקבל לידיו את מלוא מסמכי המכרז הפומבי באפן ובמועדים הנקובים לשם כך בהודעה האמורה.

4. הבהרות והודעות

4.1 האוניברסיטה תיהיה רשאית לפרסם הבהרות, שינויים, עידכונים ומידע נוסף במסגרת מכרז פומבי אשר יהווה חלק בלתי נפרד מממסמכי המכרז הפומבי.

4.2 על המשתמש ועל ציבור המשתתפים במכרזים פומביים של האוניברסיטה מוטלת האחריות הבלעדית להתעדכן בעידכונים ובהודעות באתר. משתתף במכרז פומבי מוחזק כמי שהובאו לידיעתו כל הבהרה, שינוי, תיקון, עידכון וכיו"ב במכרז הפומבי ו/או בקשר עימו שפורסמו באתר.

5. רשימות ספקים

5.1 האוניברסיטה מנהלת רשימות ספקים הערוכות בהתאם לסיווגים שונים שנקבעו על פי שיקול דעתה ובהתאם לדרישות, טפסים ומסמכים כפי שנקבעו על ידה.

5.2 האוניברסיטה רשאית מעת לעת ולפי שיקול דעתה המוחלט לעדכן ו/או לשנות את הליכי סיווג רשימות הספקים ואת הליכי אישור הספקים לרבות יצירת רשימות ספקים חדשות, ביטולן, עידכונן, להתנות תנאים שונים, לקצוב את תוקפן וכן לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לפי שיקול דעתה.

5.3 המשתמש מסכים כי סיווגו כספק ברשימה/ות ספקים של האוניברסיטה הינו ארעי ואינו מקנה לו כל זכות להמשיך ולהיכלל ברשימת ספקים של האוניברסיטה והוא מוותר בזאת כל כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

5.4 משתמש הכלול ברשימה/ות ספקים של האוניברסיטה מאשר ומסכים כי הכללתו בה/ן אינה הבטחה, מצג או התחייבות של האוניברסיטה לשיתופו בהליכי התקשרות של האוניברסיטה, והאוניברסיטה רשאית להתנות את ההשתתפות בתנאים נוספים, בין מקדמיים ובין אחרים, לפי שיקול דעתה.

5.5 האוניברסיטה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא משתמשים אשר סווגו ברשימת ספקים, להעברם לרשימה אחרת, חדשה או קיימת, או בסיווג שונה, לבטל סיווג של ספק ו/או להוציאו מרשימת ספקים העומדים בתנאי הסיווג חדשים או המעודכנים וכל לדרוג כל מידע נוסף ומסמכים. האוניברסיטה רשאית למחוק כל אחד מהמשתמשים מרשימת ספקים בה הוא כלול בהתאם להוראות כל דין ו/או נוהל ומטעמים אותם תקבע האוניברסיטה לשם כך על פי שיקול דעתה.

5.6 המעוניין להיכלל באיזה מרשימות הספקים מתבקש לפנות ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לקבלת פרטים וטפסים לצורך הגשת בקשה.

5.7 רשימות המציעים של האוניברסיטה מעודכנות אחת לשנה לפחות ובכל מועד אחר שיקבע ע"י האוניברסיטה.

6. מדיניות פרטיות

6.1 פרטים לגבי אופן שמירת המידע והשימוש בו על ידי האוניברסיטה ניתן למצוא בקישור הבא : .

7. שמירה על קניין רוחני

7.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו ומידע המתפרסם באמצעותו - הינן של האוניברסיטה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים שלה, לפי העניין.

7.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות מהמידע והנתונים המפורסמים באתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של האוניברסיטה בכתב ומראש. שמה של האוניברסיטה שם המתחם של האתר וסימנים קנייניים (בין אם רשומים ובין אם לאו) של האוניברסיטה, הינם קניינה הבלעדי של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

7.3 המשתמש מתחייב לא להסיר, להסתיר, לנטרל ו/או לשנות כל הודעה שהיא ו/או סימנים הקשורים לזכויות הקניין הרוחני ו/או לזכויות ולבעלויות האוניברסיטה, בין אם הודעות ואו סימנים אלה מוצמדים, נכללים ו/או נקשרים בכל צורה שהיא בהם.

8. סיוע ופטור מאחריות

8.1 האוניברסיטה תעמיד סיוע למשתמשים בהיבטים המיכוניים הדרושים לצורך קריאת ההודעות שפורסמו באתר. ניתן לפנות ל עדן אוריון בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 (למעט שבתות, חגים וחופשות האוניברסיטה) בטלפון שמספרו 04-8249190.

8.2 בשום מקרה לא תחול על האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה וספקיה, במישרין ו/או בעקיפין, אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, שנגרם למשתמש, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, באתר ובמידע המפורסם בו.

9. שונות

9.1 בתי המשפט של מחוז חיפה יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין האוניברסיטה למשתמש.

9.2 על תנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה