site header ksafim

Univ Logo Small

השתתפות במכרז

כל המעוניין להשתתף במכרז, מתבקש לקבל לידיו את מסמכי המכרז ולהגיש את ההצעה במקום, ובמועד  המצויינים במודעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

יש להקפיד על הגשה לכל המאוחר במועד שנקבע.

על המשתתף לעקוב אחר הודעות האוניברסיטה וכן הפרסומים והעדכונים באתר זה, כך שהצעתו תתבסס על המידע המעודכן ביותר.

אלא אם נמסרה הודעה אחרת, נוסח המכרז וההודעות המפורסמות באתר זה הנם הנוסח והפרסומים המחייבים  להשתתפות במכרז, ולא תתקבלנה כל טענות בעניין זה.

לאחר ישיבת ועדת המכרזים וקבלת החלטותיה, תשלחנה הודעות למשתתפים.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה