site header ksafim

Univ Logo Small

הזמנה וכללים להצטרפות לרשימת הספקים

על רשימת הספקים וניהולן יחולו נהלי האוניברסיטה.

כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעים לסוג מסוים של התקשרות, יגיש בקשה בכתב לאגף המשק והמבנים באוניברסיטה, בהתאם לטפסים הנדרשים ובצרוף כל הפרטים והמסמכים כמפורט להלן.

הבקשה תיבדק ובמידת הצורך יידרש המבקש להשלים פרטים ומסמכים. עם השלמת מסמכי הבקשה תובא הבקשה להחלטת ועדת המכרזים אשר רשאית לאשרה, לדחותה או להתנותה בתנאים והודעה על כך תימסר למבקש.

 להלן הפרטים והמסמכים הנדרשים:

1. אישור על היות הספק עוסק מורשה המחזיק באישור על ניהול ספרים כחוק.

2. קיום מערכת איכות תקפה (ספק ישראלי עפ"י דרישות 9000 - ISO).

3. ניסיון בתחום הרלוונטי.

4. המלצות במהלך השנתיים האחרונות.

5. הימצאות מעבדות שירות באזור עפ"י הצורך (בסיווג ציוד הדורש שירות ותמיכה).

6. בידי המבקש כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.

7. רישום בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיומם של רישיונות הנדרשים על פי דין.

8. בעל רישיון לעסוק בתחומים מיוחדים כגון: כימיקלים, רעלים, תרופות, נשק וכיו'ב (בהתאם לסיווג המבוקש).

9. נכונות לתת אחריות ל- 36 חודשים לפחות באתר האוניברסיטה (בסיווג ציוד מחשבים)

10. אם קיים לעניין נושא התקשרות תקן ישראלי רשמי כמשמעותו בחוק התקנים התשי"ג - 1953 - עמידה בדרישות התקן.

11. ספק שהינו קבלן כח אדם (ניקיון ,שמירה וכיו"ב) יידרש להמציא תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך.

12. אספקת העבודה או השירותים; לעניין זה, "תצהיר בכתב" - כמשמעו בסימן א' לפרק ב' לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א -1971 .

לצפייה ברשימה הקש כאן

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה