site header ksafim

Univ Logo Small

תקנות חובת המכרזים

 

בתאריך 12.8.2010 נכנסו לתוקף תקנות חובת למוסדות להשכלה גבוהה התש"ע 2010, אשר גובשו בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

התקנות מתייחסות להתקשרויות בנוגע לרכישת טובין/ שירותים/ מקרקעין או לביצוע עבודה.

באתר זה ניתן למצוא מידע על המכרזים המתפרסמים ע"י אוניברסיטת חיפה,
וכן גם לעיין במסמכי המכרז.

המשתמש באתר מצהיר בזאת כי קרא ומסכים עם תנאי האתר.

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה