site header

univ logo

הסכם מסגרת לשירותי תכנות לפרוייקט יישום מודל GM ניהול מענקי מחקר SAP

סוג המכרז : פומבי

מספר המכרז: 286/14

תאריך פרסום המכרז:  8.8.2014

מועד אחרון להגשה: 18.9.14בשעה:12:00

הודעות והבהרות:

לתשומת לב המתעניינים: מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הינו 18.12.14

מועד להגשת שאלות הבהרה הינו 7.9.14 עד השעה 16:00

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

נוסח ההודעה  |  מסמכי המכרז

סטטוס

נסגר


 


אספקת שירותי השכרת רכב בשיטת הליסינג התפעולי ומתן אחריות ושירות תחזוקה

סוג המכרז : פומבי

מספר המכרז: 263/14

תאריך פרסום המכרז:  8.8.2014

מועד אחרון להגשה: 30.9.14בשעה:12:00

הודעות והבהרות: 

לצפיה בהודעה שניה על דחית מועד הגשת ההצעות וכן מועד תוקף ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

לתשומת לב המתעניינים: הוכנס תיקון בעמוד 14, בסעיף 6, למסמכי המכרז

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

נוסח ההודעה  |  מסמכי המכרז

שם הזוכה |                               מועד החלטה

ש. שלמה רכב בע"מ                   26.11.2014 


 

עבודות טיפול יערני בשטח אוניברסיטת חיפה

סוג המכרז : פומבי

מספר המכרז: 291/14

תאריך פרסום המכרז: 24.10.2014

מועד אחרון להגשה: 20.11.14 בשעה:12:00

הודעות והבהרות: המועד האחרון להגשת ההצעות, נדחה.   המועד החדש יפורסם בהקדם

נוסח ההודעה  |  מסמכי המכרז

שם הזוכה |                                                 מועד החלטה

ש.ו.ת. ורד בר כבישים ופיתוח בע"מ              3.12.2014


 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה