site header

univ logo

פטור ממכרז

 

פטור לפי תקנה

נושא

שם הספק

תאריך החלטה

נימוקים

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם השכירות עם חב' "אקדמון" להפעלת ולניהול של חנות הספרים באוניברסיטה

אקדמון

21.10.10

תזמון המכרז למועד מתאים לצרכי האוניברסיטה

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם עם חברת "גיתם"

גיתם

21.10.10

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

 

התקשרות המשך לפיקוח וניהול המערכות (חשמל ומ"א) בפרויקט שיפוץ הספרייה

חברת לביד

16.12.10

תנאים מיטיבים ביחס

להיקף העבודה

א(27)(3)

3(27)(ג)(2)

רכישות דרך מחב"א

מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

(מלמ"ד)

29.12.10

התקשרות עם תאגיד בת של האוניברסיטה שלא למטרת רווח

3(21)

בצוע עבודות ניקיון במגדל אשכול

מוריה

27.1.11

נוכח הצורך הדחוף בהחזקתו בהחזקתו השוטפת של מגדל אשכול בעקבות פשיטת רגל של הקבלן הקודם

3(18)

 

התקשרות עם מר עודד גושן לקבלת יעוץ, שיווק וניהול "משחק מנהלים"

מר עודד גושן

27.1.11

ידע ייחודי שנצבר

3(21)

התקשרות עם חברה להפקת אירועים

דן נכסים

20.2.11 התקשרות בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם עם חברת פרטנר לאנטנות סלולאריות

 

20.2.11

התקשרות עם חברת פרטנר

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם עם חברת "קופידף" בשדרת החנויות

חברת קופידף

11.4.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

הארכת ההסכם עם חברת מגדל לביטוח ריסק קולקטיבי

חברת מגדל

20.7.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

 3(18)

 חוזי שירות ורישיונות שימוש

אקס ליבריס בע"מ 

1.8.11 

 ספק יחיד

3(4)(ב)(3)

המשך התקשרות עם ספקים של כתבי עת

ספקים שונים של כתבי עת

16.8.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך עם שרותי בריאות כללית

שרותי בריאות כללית

16.8.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך עם חברת תפן ישראל בע"מ

חברת תפן ישראל בע"מ

23.8.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

3(18)

שרות ואחזקת מעליות אלקטרה

חברת אלקטרה בע"מ

26.9.11

ספק יחיד

3(18)

שרות ואחזקת מערכת מתח נמוך

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ

2.10.11

ספק יחיד

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם התקשרות עם חברת "קום אנד סנס"

חברת "קום אנד סנס"

11.10.11

שירות ייחודי

3(2)

ביטוח אחריות מקצועית לפרקטיקום

חברת "כלל"

31.10.11

התקשרות דחופה למניעת נזק של

ממש

9(א)(2)

התקשרות עם מרכזת אגודת ידידי האוניברסיטה במקסיקו  

2.11.11

יחסי אמון מיוחדים

3(18) סוכנות הדואר באוניברסיטת חיפה

אלין אלימלך

2.11.11

ספק יחיד

3(4)(ב)(3) הארכת התקשרות להפעלת חנות למכירת מוצרי צילום ופיתוח תמונות

עליזה לייזר

2.11.11

התקשרות המשך

בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(2) הארכת התקשרות לניקיון בניין חינוך, מדעים וג'יקובס

חברת "מוריה"

8.1.12

התקשרות המשך
3(18) מערכת לניהול תוכן ייעודי וייחודי לסטודנטים ולהנהלה לפרסום מידע על-גבי מסכים בקמפוס

טלסקרין אס.אם.ג'י בע"מ

11.1.12

ספק יחיד

3(4)(ב)(3) הארכת התקשרות לניקיון בניין ראשי

חברת "אקטיס"

19.1.12

התקשרות המשך

 

3(18) הצבת מערכת לאיכון רכבים  

26.2.12

התקשרות עם חברת

שגריר מערכות בע"מ

3(18) מתן שרותי מתכנת למערכת SAP מינהל תלמידים, שכר לימוד

"נס טכנולוגיות ישראל"

12.3.12

ספק יחיד

3(8)

התקשרות עם חברה להופעת אמנים באירוע שנת ה-40 לאוניברסיטת חיפה

חברת הליקון כנען

(1989) בע"מ

7.5.12

התקשרות לרכישת שירותים

שעניינם בידור

3(18) התקשרות למתן שירותי תחזוקה עבור תוכנת PrintBos

נס פרו

30.5.12

ספק יחיד
3(18) התקשרות למתן שירותי תחזוקה עבור תוכנת אורקל

אורקל ישראל

30.5.12

ספק יחיד

3(6)

התקנת אנטנות על גג מגדל אשכול

 

25.6.12

התקשרות עם רשות שדות

התעופה

3(4)(ב)(3) הארכת התקשרות עם חברת "מודיעין אזרחי" למתן שירותי שמירה

מודיעין אזרחי

31.7.12

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות
3(21) אספקה והתקנה של מושבים יעודיים לאולם 1007 באוניברסיטת חיפה

יצירה ש.נוילפלד בע"מ

31.7.12


התקשרות בנסיבות מיוחדות
3(18) רכישת רישיונות ותחזוקה

סאפ ישראל בע"מ

15.10.12

ספק יחיד
3(28) הפעלת מתקן מזון בבניין ראשי קומה 500 באוניברסיטת חיפה

אגודת הסטודנטים

15.10.12 התקשרות עם אגודת הסטודנטים
3(4)(ב)(3) התקשרות המשך להשכרת שטח לסוכנות נסיעות

איסת"א

16.10.12

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות
3(4)(ב)(3) התקשרות המשך עם שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית

22.10.12 התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות
3(18) שירותי אחזקה למערכת גילוי וכיבוי אש

אורד

22.10.12

ספק יחיד
3(27)(ג)(2) רכישת מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים

מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי

(מלמ"ד)

1.11.12

התקשרות עם תאגיד בת של האוניברסיטה שלא למטרת רווח
3(4)(ב)(2) התקשרות המשך לביטוח כלי רכב של האוניברסיטה ו/או עובדיה

חברת "מגדל"

4.11.12

התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) הארכת התקשרות עם חברת "מודיעין אזרחי" למתן שירותי שמירה

מודיעין אזרחי

29.11.12

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות

3(4)(ב)(3)

הארכת הסכם התקשרות עם חברת "קום אנד סנס"

חברת "קום אנד סנס"

29.11.12

שירות ייחודי

 3(18)

התקשרות למתן שירותי תחזוקה עבור תוכנת אורקל

אורקל ישראל

 

 11.12.12

ספק יחיד

 

 3(18)

התקשרות למתן שירותי תחזוקה עבור מערכת סאפ

סאפ ישראל בע"מ 

 

 11.12.12

ספק יחיד

 

 3(18)

התקשרות למתן שירותי תחזוקה עבור מוצרים של מיקרוסופט

חברת מיקרוסופט 

 11.12.12

 

ספק יחיד

 3(18)

 שירותי אחזקת תכנת הנה"ח "עידן"- erp plus ושירותי תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנה

אמן מחשבים בע"מ 

 17.12.12

ספק יחיד

 3(4)(ב)(1)

הפעלת חנות נעליים בשדירת החנויות 

 כיופית

14.1.13 

התקשרות המשך

 3(8)

הפקת כנס/סמינר אקדמי-תעשייתי בנושא פיתוח בתחום הפקת גז ונפט בים התיכון  

חברת "ארטרא" 

 29.1.13

 

 3(21)

הרשמה של סטודנטים מחו"ל לביה"ס לתלמידי חו"ל

Embark Corporation 

10.2.13 

 

 3(4)(ב)(2)

שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי

אמיר דן-עינת, ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

29.4.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(2)

שירותי תקשורת סלולארית 

 פרטנר תקשורת בע"מ

 11.3.13

התקשרות המשך

 3(23)

רכישת מערכת High Performance Computing-HPC

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 

2.4.13 

 

 3(4)(ב)(2)

שירותי גינון וחצרנות

מקלדה 

2.4.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך להפעלת הקפיטריה בבנין חינוך ובית הקפה במשכן לאמנויות

 ניצן דהאן

22.4.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך להפעלת בית הקפה בשדרת החנויות ובית הקפה בספריה

 שטראוס קפה בי וי-קפה עלית

 22.4.13

התקשרות המשך

 3(28)

הסכם הרשאה לשימוש בשטחי האוניברסיטה

אגודת הסטודנטים 

22.4.13 

התקשרות עם אגודת הסטודנטים

 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך לשכירת מכונת דפוס דיגיטלית בצבע

זירוקס ישראל בע"מ 

13.5.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(2)

התקשרות המשך להפעלת הקפיטריה בבנין  המדרגה

פלפלת שרותי הסעדה בע"מ 

 5.6.13

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך להצבת אנטנות וציוד

חברת פלאפון 

6.6.13 

התקשרות המשך

 3(18)

רכש מחשבי ומוצרי Apple

מיקרו-ג'וק 

12.6.13 

ספק יחיד

 3(18)

שכירת שטח עבור בית הספר למדעי הים

קיבוץ שדות ים 

12.6.13 

ספק יחיד

 3(21)

אירוח שופטים, משתתפי סדנת קיץ בינלאומית

מלון נוף 

4.7.13 

 

 3(4)(ב)(3)

מתן שירותי שמירה ואבטחה לאוניברסיטת חיפה

מודיעין אזרחי 

4.7.13 

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות

 3(4)(ב)(1)

הפעלת בית קפה בחדר מורים בבניין הראשי

שונטל חליוא 

18.7.13 

התקשרות המשך

 3(18)

רכישת רשיונות ותחזוקה לתוכנות SPSS ו-AMOS

Genius 

 18.7.13

ספק יחיד

 3(4)(ב)(2)

מתן שירותי ייעוץ משפטי

משרד ש. פרידמן ושות' 

22.7.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(3)

התקשרות עם אדריכל להכנת תב"ע למעונות שקמה

אדריכל עוזי גורדון 

22.7.13

 

התקשרות המשך לשמירה על אחידות ולחסכון

 3(4)(ב)(3)

מתן שירותי תקשורת סלולארית

פרטנר תקשורת בע"מ 

 22.7.13

התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות

 3(23)

רשיונות תוכנת גיבוי TSM מתוצרת IBM ורכישת נפח 128TB, לצורך גיבוי מערכות בקמפוס כולל המרה ותחזוקה

הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 

31.7.13 

 

 3(21)

הפעלת חנות ספרים

אקדמון ישראל בע"מ 

13.8.13 

נוכח הצורך הדחוף בהפעלת חנות הספרים באוניברסיטה

 9

התקשרות עם חברת השמה לאיוש תפקיד סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

משאבי אנוש 

16.10.13 

יחסי אמון מיוחדים

 3(18)

אספקת מוצרי מכולת לארוחות לילה לחניכי "חבצלות" של משרד הביטחון

מינימרקט "מרכול זול" בקמפוס 

30.10.13 

ספק יחיד

 3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך לביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה ועובדיה (משולמים)

 מגדל חברה לביטוח

4.12.13 

התקשרות המשך

 3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך לשכירת חנות בשדרת החנויות

דלתא גליל תעשיות בע"מ 

 4.12.13

התקשרות המשך

 3(18)

הקמת אתר קשר באוניברסיטת חיפה

משטרת ישראל 

11.12.13 

ספק יחיד

 3(18)

התקנת עמדת ציוד של מערכת קשר באוניברסיטת חיפה

רכבת ישראל 

 11.12.13

ספק יחיד

 3(4)(ב)(3)

התקשרות המשך לשכירת חנות בשדרת החנויות

אורנג' הכרמל 

 21.1.14

התקשרות המשך

 3(23)

רכישת רכב שטח 4X4 מסוג איסזו די-מאקס, עבור ביה"ס למדעי הים

יוניברסל מוטורס 

29.1.14 

 

 3(18)

הכשרה והפעלה של חנות בגדים והנעלה בשדרת החנויות

מיו-מרקט 

13.3.14 

ספק יחיד

 3(4)(ב)(2)

שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי

אמיר דן-עינת אורן, ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה בע"מ 

2.4.14 

התקשרות המשך

 3(28)

הפעלת מתקן מזון בבניין ראשי קומה 500 באוניברסיטת חיפה

אגודת הסטודנטים 

1.6.14 

התקשרות עם אגודת הסטודנטים
9(א)(1)(ד) התקשרות לבחירת מתכנן קונסטרוקציה, להקמת בניין הפקולטה למדעי רווחה ובריאות

 עמיר מגן הנדסת בניין בע"מ

6.8.14  
9(א)(1)(ד) התקשרות לבחירת מתכנן חשמל, להקמת בניין הפקולטה למדעי רווחה ובריאות  נוב מערכות בע"מ 6.8.14
9(א)(1)(ד) התקשרות לבחירת מתכנן מיזוג אויר, להקמת בניין הפקולטה למדעי רווחה ובריאות  אסא אהרוני מהנדסים יועצים בע"מ 6.8.14  
9(א)(1)(ד) התקשרות לבחירת חברה לניהול ופיקוח פרויקט להקמת בניין הפקולטה למדעי רווחה ובריאות  קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך, הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ 25.8.14  
3(18) יישום מודול ניהול מענקי מחקר נס טכנולוגיות בע"מ 7.7.14 ספק יחיד
3(18) שרות ואחזקה למעליות אלקטרה באאוניברסיטת חיפה אלקטרה מעליות 30.7.14 ספק יחיד
3(18) שרות ואחזקה למערכת פריצה וטמ"ס באוניברסיטת חיפה ארדן קונטרול-טק בע"מ 30.7.14 ספק יחיד
3(4)(ב)(3) הפעלת מרפאה בקמפוס שרותי בריאות כללית 17.8.14 התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות
3(23) רכישת רכב 4X4 מסוג טויוטה RAV-4 עבור המכון לאבולוציה יוניון מוטורס בע"מ 25.8.14  
3(18) התקשרות לביצוע מחקר תדמית השוואתי יפעת מחקרים מדיה מתקדמים בע"מ 22.9.14 ניטור תקשורתי בכל אמצעי התקשורת
 40(ד) שירותי תכנות לפרויקט יישום מודול GM (SAP ניהול מענקי מחקר) אדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום בע"מ ונס.א.ט בע"מ  29.10.14   
3(18) מתן שרות לתחזוקת מערכות מידע לספרית אוניברסיטת חיפה אקס ליבריס בע"מ 2.10.14 ספק יחיד
3(18) שדרוג מערכות מידע ישנות למערכת "עלמא" ו"פרימו" בענן לספריית אוניברסיטת חיפה אקס ליבריס בע"מ 6.11.14 ספק יחיד
3(8) בימוי והפקת שני אירועים מרכזיים בחבר הנאמנים ה-מ"ג של אוניברסיטת חיפה  תומר שי 19.11.14 שירותים ייחודיים שעניינם תרבות והווי
3(4)(ב)(3) שירותי ייעוץ משפטי לאוניברסיטת חיפה משרד ש. פרידמן ושות' 4.12.14 התקשרות המשך
3(4)(ב)(2) אספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה הראל טכנולוגיות, דורקום-קמפיוטרלנד, מטריקס,אומניטק איכות, חיון מחשבים, א. נין-נון ומדיאטק 31.12.14 התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) שירותי ביקורת דוחות כספיים משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) 1.1.15 התקשרות המשך
3(13) שכירת משרדים לביצוע פרוייקט "מדדי תוצאה" עבור רשות המחקר איסת"א נכסים בע"מ 15.1.15 התקשרות לשכירת מקרקעין
3(4)(ב)(3) הפעלת חנות למכירת מוצרי טואלטיקה, קוסמטיקה, אביזרי אופנה ועוד בשדרת החנויות ב.ל. חשמל (2003) בע"מ 5.2.15 התקשרות המשך
40(ד) שירותי קייטרינג לאירועי מושב המ"ג של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה תילתן - תרבות קפה בע"מ 11.2.15  
3(4)(ב)(2) אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה ירקוני פרסום וייעוץ בשיווק בע"מ 18.2.15 התקשרות המשך
3(23) רכישת רכיבים לצורך הרחבת מערכת איחסון עבור אגף מערכות מידע מינהליות הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 4.3.15  זוכה במכרז חשכ"ל
3(23) שדרוג תשתיות תקשורת LAN ל-10 Gb הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 19.3.15 זוכה במכרז חשכ"ל
3(23) הרחבת מערכת איחסון לטובת מערכות גיבוי מתוצרת IBM הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 19.3.15 זוכה במכרז חשכ"ל
3(4)(ב)(3) אספקת כתבי עת ומנויים לספריית יונס וסוראיה נזריאן, אוניברסיטת חיפה טלדן מערכות מידע בע"מ 28.4.15 התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) הפעלת מסעדת "טעמים ביתיים", באתר ההסעדה, אוניברסיטת חיפה מר אפי דגן 28.4.15 התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) הפעלת מסעדת "תאי ווק", אוכל אסייתי באתר ההסעדה, אוניברסיטת חיפה פלפלת קניונים בע"מ 28.4.15 התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) הפעלת בית קפה "קפה עליון" בבניין המדרגה פלפלת קניונים בע"מ 28.4.15 התקשרות המשך
3(4)(ב)(2) הפעלת מינימרקט באוניברסיטת חיפה מרכול זול חמו (מ.א.י) בע"מ 10.5.15 התקשרות המשך
3(13) שכירת משרדים לביצוע פרוייקט "מדדי תוצאה" עבור רשות המחקר קורנגה בע"מ 1.7.15 התקשרות לשכירת מקרקעין
3(4)(ב)(3) שירותי גינון וחצרנות באוניברסיטת חיפה ובמעונות הסטודנטים מקלדה נזיה סלימאן 25.8.15 התקשרות המשך
3(25) צמצום נשירת תלמידים מהחוג למדעי המחשב מימון פיננסי חברתי (חל"צ) בע"מ 8.9.15 התקשרות לשיתוף פעולה בתחום ההוראה עם תאגיד שהינו חל"צ.
3(4)(ב)(3) ביצוע עבודות חשמל ומתח נמוך באוניברסיטת חיפה אלעד ברק-שירותי חשמל ותקשורת ואורקד-עבודות חשמל 8.9.15 התקשרות המשך
3(4)(ב)(3) ביצוע עבודות בניין ושיפוץ מבנים שיפוצי כפיר אליעזר ותותרי את כארם בע"מ 8.9.15 התקשרות המשך
3(18) שירות שנתי למערכת גילוי אש וכיבוי אוטומטי בגז ברחבי הקמפוס אורד 8.9.15 ספק יחיד
3(13) שכירת דירה, עבור המדור הקליני, במרכז ברמן, לצורך טיפולים פסיכולוגיים לסטודנטים משפחת מסר 16.9.15 התקשרות לשכירת מקרקעין
3(28) הפעלה וניהול "קפיטריית האגודה" ע"י אגודת הסטודנטים, בקומת ה-500, בבניין הראשי אגודת הסטודנטים 15.10.15 התקשרות עם אגודת הסטודנטים
3(24) התקשרות עם ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, לפרסום חמישה כותרים של בית הספר להיסטוריה האוניברסיטה הפתוחה 15.10.15 התקשרות עם מוסד אחר להשכלה גבוהה
3(18) שירותי אחזקה, תמיכה, הדרכה וייעוץ לתכנת הנה"ח "פרופיט" אמן מחשבים בע"מ 21.10.15 ספק יחיד
3(18) ייעוץ בתחום תמיכה טכנית, ניתוח וביצוע פרויקטים בתוכנות שפותחו במיוחד עבור האוניברסיטה קרן יחיאל 21.10.15 ספק יחיד
3(4)(ב)(3) שכירת שטח לפעילות הסדנה הימית של המכון ללימודי ים מוזיאון חיפה (המוזיאון הימי) 25.10.15 התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות
40(ד) פנייה לקבלת הצעות לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש   25.10.15  
3(23) רכישת מערכת אחסון HPC מסוג NETAPP, עבור הפקולטה למדעי הטבע הראל טכנולוגיות מידע בע"מ 29.10.15 זוכה במכרז חשכ"ל
8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה     לצפייה ברשימה הקש כאן
8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי

1.9.12 עד 27.8.12

לצפיה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי

28.8.12 עד 31.12.12

 לצפיה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

 רכש ספייתי

1.1.13 עד 30.6.13 

 לצפיה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

 רכש ספרייתי

 1.7.13 עד 30.9.13

 לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי 

 1.10.13 עד 31.12.13

 לצפייה ברשימה הקש כאן

 8  רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

 רכש ספרייתי

1.1.14 עד 31.3.14 

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי 

 1.4.14 עד 30.6.14

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי

1.7.14 עד 30.9.14 

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי 

1.10.14 עד 31.12.14 

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

 רכש ספרייתי

1.1.15 עד 31.3.15 

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי 

1.4.15 עד 30.6.15 

לצפייה ברשימה הקש כאן

8 רשימת רכישות תשומות להשכלה גבוהה

רכש ספרייתי 

1.7.15 עד 30.9.15 

לצפייה ברשימה הקש כאן

 


הצטרפות למנוי רשימת תפוצה