site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי סוכנות נסיעות לחו"ל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 21/2019

תאריך פרסום המכרז: 5.7.19

מועד אחרון להגשה: 13.8.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 שפורסם ביום 31.7.19 הקש כאן

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה