site header ksafim

univ logo

מתן שירותי שמירה ואבטחה לאוניברסיטת חיפה

לפי תקנה:  3(4)(ב)(3)

שם ספק: T&M כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ

תאריך ההחלטה: 17.6.19

תקופת ההתקשרות: 1.6.19 - 31.12.19, או עד תחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז החדש, לפי המוקדם מביניהם

נימוקים: התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות בהן נדרשת שמירה על אחידות מטעמי חסכון ויעילות

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה