site header ksafim

univ logo

הכשרה, ריהוט, ציוד, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין חינוך והפעלה של עמדת קפה ומאפה בבניין למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 17/2019

תאריך פרסום המכרז: 3.5.19

מועד אחרון להגשה: 28.5.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות:

סיור מציעים נקבע ליום ד', 15.5.19 בשעה 10:00

לצפייה בפרוטוקול סיור מיום 15.5.19 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 שפורסם ביום 22.5.19 הקש כאן

 

שם הזוכה:

קפה לוי'ס בע"מ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה