site header ksafim

univ logo

ביצוע עבודות בנין ושיפוץ מבנים

סוג מכרז: פומבי מסגרת עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 4/2019

תאריך פרסום המכרז: 29.3.19

מועד אחרון להגשה:  22.5.19  שעה: 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

סיכום סיור: לצפייה בסיכום סיור מיום 2.4.19 הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה בהודעה מס' 1 בנושא דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה והגשת ההצעות הקש כאן

לצפייה בהודעה מס' 2 בנושא דחיית מועד הגשת ההצעות הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 מיום 15.5.19 הקש כאן

 

שם הזוכים:

1.חברת מיכאל תותרי בע"מ

2. עבוי רחיב

3.ג'וני סאקרן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה