site header ksafim

univ logo

הקמה והטמעת מודולים פיננסיים, מבוססי S4HANA, במכלול ה-SAP באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית והליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 40/2018

תאריך פרסום המכרז: 2.11.18

תאריך פרסום עדכון למכרז: 28.11.2018

מועד אחרון להגשה: 24.2.19 שעה 12:00 

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן לצפייה בנוסח מודעה מעודכנת הקש כאן לצפייה בנוסח מודעה מעודכנת מיום 21.12.18 הקש כאן

מסמכי המכרז:

לצפייה בנוסח נקי של מסמכי המכרז לאחר הליך הבהרות מס' 5 הקש כאן

לצפייה בנוסח מסמכי המכרז עם מעקב אחר השינויים לאחר הליך הבהרות מס' 5 הקש כאן

להורדה ומילוי של הנספח 1 הנספח הטכני הקש כאן

הודעות והבהרות:

הודעה מס' 1 - כנס מציעים/ספקים יתקיים ביום ה', 20.12.2018, בשעה 09:00 באודיטוריום 146 בניין הספרייה. חלה חובת נוכחות בכנס.

ניתן לאסוף את חוברות המכרז העדכניות (חובה) החל מיום ג', 4.12.2018, בחדר 202 בבניין ראשי באוניברסיטה

הודעה מס' 2 - הכנס שהיה אמור להתקיים ביום ה', 20.12.18 נדחה. מועד חדש יפורסם בהקדם.

הודעה מס' 3 - כנס מציעים/ספקים יתקיים ביום א', 30.12.2018 בשעה 09:00 באודיטוריום 146 בניין הספרייה. חלה חובת נוכחות בכנס.

הודעה מס' 4 - מועד ההגשה של ההצעות  (7.2.19) נדחה. טרם פורסם מועד חדש להגשת ההצעות למכרז. 

הודעה מס' 5 - מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 24.2.19 עד השעה 12:00.

מועד תוקף ערבות ההצעה הינו 7.8.2019

ניתן לאסוף את חוברות המכרז העדכניות (חובה) החל מיום ג', 5.2.19 בחדר 202 בבניין ראשי באוניברסיטה

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 5 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 6 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 7 הקש כאן לצפייה בנספחים 2 ו-3 למסמך ב' הקש כאן

לצפייה בסיכום כנס מציעים  הקש כאן

לצפייה במצגת כנס מציעים הקש כאן

 

שם הזוכה:

אדוונטק טכנולוגיות-תוכנה ויישום בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה