site header ksafim

univ logo

מתן שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 2/2019

תאריך פרסום המכרז: 25.1.19

מועד אחרון להגשה: 19.3.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות:

לצפייה בסיכום סיור שנערך ביום 3.2.19 הקש כאן

הודעה מס' 1 - מועד הגשת ההצעות נקבע ליום א', 10.3.19 עד השעה 12:00.

הודעה מס' 2 - נכון לתאריך 4.3.19, מסמך תשובות לשאלות הבהרה טרם פורסם.במסמך תשובות לשאלות ההבהרה יפורסם המועד החדש להגשת ההצעות למכרז.

הודעה מס' 3 - נבקש להבהיר כי בטופס הצעת המחיר, נספח 6 (קובץ אקסל נעול), נמצאה טעות סופר בכותרת הראשית של הטופס,

נרשם בטעות מכרז פומבי מס' 06/2018 במקום מכרז פומבי מס' 2/2019 - נבהיר כי אין שינוי בנספח וניתן להגישו על הטופס הדיגיטאלי כפי שהוא.

הבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן 

לצפייה בנספח 7 למסמך ב', נספח עלות השכר המינימאלית של עובדי המציע 

לצפייה בנספח 6 למבמך ב', טופס הצעת המחיר (קובץ אקסל נעול)

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן 

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 3 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 4 הקש כאן

 

שם הזוכה:

אס.איי.אייצ' ישראל אבטחה ניקיון ושירותים בע"מ

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה