site header ksafim

univ logo

אספקת פריטי ריהוט למבנה הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 56/2018

תאריך פרסום המכרז: 28.12.18

מועד אחרון להגשה27.1.19 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה  הקש כאן

הבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

שם הזוכה:

חברת O.D אופיס דיזיין בע"מ 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה