site header ksafim

univ logo

אספקת חשמל לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 264/14

תאריך פרסום המכרז: 08.08.2014

מועד אחרון להגשה: 09.11.14 בשעה: 12:00

נוסח המודעה:  לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות :

בעקבות דחיית מועד ההגשה לתאריך 9.11.2014, נדחה המועד להגשת ערבות הצעה לתאריך 9.2.2015

לצפיה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

בעקבות דחיית מועד ההגשה ל- 2.11.2014,המועד האחרון להגשת ערבות ההצעה שונה לתאריך: 2.2.2015

לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשה ומועד ערבות להגשת ההצעה הקש כאן

 לצפיה בהודעה על הארכת מועד הגשת ההצעות למכרז וכן על תוקף הערבות להגשת מכרז הקש כאן

16:00

מסמכי המכרז :  לצפייה הקש כאן

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה