site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי ייעוץ ביטוחי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם משא ומתן

מספר מכרז: 24/2018

תאריך פרסום המכרז: 17.8.18

מועד אחרון להגשה: 11.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז:  מסמכי מכרז לצורך הגשה

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

   

שם הזוכה:

מארש ישראל יועצים בע"מ                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה