site header ksafim

univ logo

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה CISCO אספקת מוצרים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי (מסגרת)

מספר מכרז: 27/2018

תאריך פרסום המכרז: 3.8.18

מועד אחרון להגשה: 21.10.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: הודעה מס' 1  מיום 13.9.18: מועד הגשת ההצעות יידחה ומועד הגשה מעודכן יפורסם באתר בהמשך 

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 מועד הגשת ההצעות החדש נקבע ליום א', 21.10.2018 עד השעה 12:00

 

שמות הזוכים:

בזק בינלאומי בע"מ

בינת תקשורת מחשבים בע"מ

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה