site header ksafim

univ logo

אספקת שירותי פרסום לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו שלבית והליך תחרותי נוסף

מספר מכרז: 37/2018

תאריך פרסום המכרז: 29.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.8.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 7 למסמך ב', טופס ההצעה הכספית הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

                           לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 19.8.18 עד השעה 12:00

מועד נוסף לשאלות הבהרה נקבע ליום א', 29.7.18 עד השעה 16:00

 

שם הזוכה :

שמעוני פינקלשטיין FCB ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה