site header ksafim

univ logo

ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה APPLE אספקת מוצרי

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 18/2018

תאריך פרסום המכרז: 22.6.18

מועד אחרון להגשה: 24.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכים:

מיקרוג'וק מחשבים בע"מ

WeDiggIT LTD

דאבל טים מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה