site header ksafim

univ logo

הכשרה, הפעלה וניהול של קפיטריה בבניין המדרגה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 21/2018

תאריך פרסום המכרז: 8.6.18

מועד אחרון להגשה: 5.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום א', 24.6.18 בשעה 15:00.

לצפייה בסיכום סיור מיום 13.6.18 הקש כאן

לצפייה בסיכום סיור מיום 24.6.18 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1  הקש כאן

 

שם הזוכה:

פלפלת קניונים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה