site header ksafim

univ logo

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות , (All In One) , A.I.O אספקת מחשבים נייחים

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 15/2018

תאריך פרסום המכרז: 1.6.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: המועד להגשת ההצעות נדחה ליום ה', 12.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

לצפייה בתיקון למסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00

 

שם הזוכה:

דורקום מחשבים בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה