site header ksafim

univ logo

הכשרה, הפעלה וניהול של בית קפה בשדרת החנויות ובית קפה בספריה באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 9/2018

תאריך פרסום המכרז: 25.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: סיור מציעים נוסף נקבע ליום ה', 7.6.18 בשעה 15:00.

עדכון לסיכום סיור מס' 1 מיום 31.5.18 לצפייה הקש כאן

סיכום סיור מס' 2 מיום 7.6.18 לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

 

שם הזוכה:

ג'ו קפה גורמה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה