site header ksafim

univ logo

אספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 23/2018

תאריך פרסום המכרז: 18.5.18

מועד אחרון להגשה: 10.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן לצפייה בנספח 1, למסמך ב', מחירון הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן לצפייה בבמחירון הקש כאן

 

שם הזוכה:

סנו פרופשיונל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה