site header ksafim

univ logo

לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירותToshiba - ו, Dell, Lenovo, HP אספקת מחשבים ניידים מתוצרת

סוג מכרז: פומבי מסגרת

מספר מכרז: 7/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 19.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ב', 2.7.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ג', 17.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

                          מועד הגשת ההצעות למכרז נדחה ליום ה', 19.7.18 עד השעה 12:00 לצפייה בהודעה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן

לצפייה בתיקון מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן 

 

 שם הזוכים:

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Dell:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, מדיאטק בע"מ ויעל פתרונות משולבים בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Lenovo:

מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, נס-מט"ח בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ והראל טכנולוגיות מידע בע"מ

 לאספקת מחשבים ניידים מתוצרת Toshiba:

א. נין-נון ושות' בע"מ ונס-מט"ח בע"מ

לאספקת מחשבים מתוצרת HP:

 מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, תים נטקום בע"מ, א. נין-נון ושות' בע"מ, וואן שילוב מערכות בע"מ ודורקום מחשבים בע"מ

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה