site header ksafim

univ logo

אספקה, הפעלה ותחזוקה של מכונות צילום ומדפסות לשירות הסטודנטים באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 13/2018

תאריך פרסום המכרז: 11.5.18

מועד אחרון להגשה: 24.6.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

לצפייה בנוסח מודעות מס' 2 הקש כאן

 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: מועד הגשת ההצעות נדחה ליום ד', 13.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 17.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה ליום א', 24.6.18 עד השעה 12:00, לצפייה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה  לצפייה הקש כאן

 

:שם הזוכה

חברת קופיטק מיכון משרדי בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה