site header ksafim

univ logo

למועמדים ללימודים באוניברסיטת חיפה, לשימוש במכרשירים חכמים ובעמדות קצהHTMLשירותי פיתוח של יישומי הרשמה, מבוססי

סוג מכרז: פומבי עם בחינה דו-שלבית

מספר מכרז: 1/2018

תאריך פרסום המכרז: 16.3.18

מועד אחרון להגשה4.7.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן  לצפייה בנספח 1-מפרט טכני לצפייה בנספח 6-הנחיות לפיתוח מאובטח

 

הודעות והבהרות: מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 7.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 20.6.18 בשעה 12:00

לצפייה בהודעה הקש כאן

מועד ההגשה של שאלות הבהרה נדחה ליום ה', 14.6.18 עד השעה 17:00. כמו כן, נדחה מועד ההגשת ההצעות ליום ד', 4.7.18 עד השעה 12:00

 לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

 

סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה