site header ksafim

univ logo

מכרז להכשרה, הפעלה וניהול של סוכנות נסיעות ושירותי תיירות בשדרת החנויות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 464/17

תאריך פרסום המכרז: 22.12.17

מועד אחרון להגשה: 18.1.18 שעה 12:00

נוסח המודעות: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: 

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן

סיור מציעים ייערך ביום ה', 28.12.17 בשעה 11:00             

לצפייה בסיכום סיור מיום 28.12.17 הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכה: 

איסתא ישראל בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה