site header ksafim

univ logo

מתן שירותי השגחה בבחינות של תלמידי אוניברסיטת חיפה המתקיימות במכללת בני ברק האקדמית (מבח"ר)

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 495/17

תאריך פרסום המכרז: 27.10.17

מועד חדש להגשה: 28.11.17 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 19.11.17 שעה 12:00

נוסח המודעה המעודכנת: לצפייה הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה בנוסח המודעות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

במסמכי המכרז נפלה טעות במספר הטלפון של מר שוקי רפפורט, אליו יש להגיע כדי לקחת את חוברת המכרז,

המספר הנכון הוא: 04-8249113

שם הזוכה:

חברת ל.מ. עולם של כח אדם בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה