site header ksafim

univ logo

עבודות אלומיניום וזכוכית בפרויקט הקמת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 461/17

תאריך פרסום המכרז: 7.7.17

מועד אחרון להגשה: 7.8.17 שעה 12:00

מודעה לעיתונות: לצפייה במודעה הקש כאן 

לצפייה במודעה לדחיית מועד הגשה וקיום סיור נוסף הקש כאן

מסמכי המכרז:  לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

:סיור מציעים

לצפייה בסיכום הסיורים שהתקיימו ביום-11.7.17 וביום 18.7.17

נספחים לסיכום סיור: דו"ח תרמי למבנה  תכנית קונסטרוקציית פלדה לגג הפאטיו

:הודעות והבהרות

* מועד הגשה למכרז נדחה מיום 30.7.17 ליום שני, 7.8.17

* סיור נוסף למציעים יתקיים ביום שלישי, 18.7.17 בשעה 10:30

 

שם הזוכה:

א.ת 1992 בניה ותעשיות אלומיניום בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה