site header ksafim

univ logo

ניקיון גוש בניינים מספר 4 באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 448/17

תאריך פרסום המכרז: 30.6.17

מועד אחרון להגשה: 25.7.17 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 9.7.17 הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מספר 1 הקש כאן

 

:שם הזוכה

ברק גדעון ניהול ואחזקה בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה