site header ksafim

univ logo

עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר באוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 451/17

תאריך פרסום המכרז: 16.6.17

מועד אחרון להגשה: 6.8.17 שעה  12:00

לצפייה במודעות לעיתונות הקש כאן

מסמכי המכרז:

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

לצפייה בנספח מפרט טכני מיוחד הקש כאן

לצפייה בנספח בקרת איכות הקש כאן

 סיור קבלנים: לצפייה בסיכום סיור קבלנים מיום 22.6.17 הקש כאן

הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 2 הקש כאן נספח: לצפייה בטבלת ציודשל מערכות מיזוג אוויר מס' 2365-3 מהדורה 4

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' 1 הקש כאן נספחים: 2365-3 פריטים כדוגמת הקיים   708A17-446

קטלוג 2017 עברית EVO קטלוג מודולו 2017 למצפור B מדרגות גג למצפור תמונה 2 B מדרגות גג 

מדרגות לוליאניות פנימיות למצפור A מדרגות פטיו גג לגג מעליות C מגג

לצפייה במסמך הבהרות מס' 3 הקש כאן

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 20.7.17 ליום 27.7.17 

מועד הגשת ההצעות נדחה מיום 27.7.17 ליום 6.8.17

 

:שם הזוכה 

י. לרר (הנדסה) בע"מ 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה