site header ksafim

univ logo

שירותי יחסי ציבור וייעוץ אסטרטגי תקשורתי לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 462/16

תאריך פרסום המכרז: 19.5.17

מועד אחרון להגשה: 6.7.17 שעה 12:00

מסמכי המכרז: לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

נוסח המודעה: לצפייה במודעה לעיתונות הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה מספר 1, הקש כאן

 

שם הזוכה:

"בן חורין אלכסנדרוביץ' אסטרטגיה ותקשורת בע"מ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה