site header

univ logo

הפעלת המזנון בחדר המורים

לפי תקנה: 3(4)(ב)(3)

שם ספק: שונטל חליוא

תאריך ההחלטה: 5.2.17

נימוקים: התקשרות המשך בנסיבות מיוחדות עד פרסום מכרז

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה