site header ksafim

univ logo

ביטוח כלי רכב בבעלות אוניברסיטת חיפה או בבעלות עובדיה/גמלאיה או בני משפחתם

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 414/16

תאריך פרסום המכרז: 9.9.16

מועד אחרון להגשה: 25.10.16 שעה 12:00

מועד אחרון להגשה נדחה ל-31.10.16 עד השעה 12:00

לצפייה במודעה הקש כאן

לצפייה במסמכי המכרז הקש כאן

 הודעות והבהרות:

לצפייה במסמך שינויים מספר 1 הקש כאן

 

שם הזוכה / סטטוס:

נסגר

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה