site header ksafim

univ logo

מתן שירותי נסיעות מיוחדות במוניות לאוניברסיטת חיפה

סוג מכרז: פומבי

מספר מכרז: 407/16

תאריך פרסום המכרז: 26.8.16

מועד אחרון להגשה: 25.9.16 שעה 12:00

נוסח המודעה: לצפייה הקש כאן

הודעות והבהרות: לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה הקש כאן

לצפייה במסמך תשובות לשאלות הבהרה נוסף הקש כאן 

מסמכי המכרז: לצפייה הקש כאן

 

שם הזוכים:

מוניות נוה בע"מ

מוניות מרכז חורב בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפות למנוי רשימת תפוצה